SS-EN 1090-1, CE-märkning och Prestandadeklaration, berör det mig?

Från den 1 juli 2014 måste verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål till en byggarbetsplats i Sverige vara certifierade enligt SS-EN 1090-1.

Då kommer även i praktiken CE-märkning att vara obligatoriskt för alla bärverksdelar i stål som levereras. Den som ansvarar för CE-märkningen måste inneha ett certifikat i enlighet med SS-EN 1090-1.

Midroc Alucrom är certifierade enligt SS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Alucrom är sedan 2014-03-13 certifierad enligt SS-EN 1090-1:2009+A1:2011 gällande förbehandling, blästring, målning, termoplastbeläggning samt brandskyddsmålning av bärverksdelar av stål och aluminiumkonstruktioner i utförandeklasserna EXC1, EXC2, EXC3 samt EXC4.

Detta för att möta kundernas krav på certifiering och CE-märkning. Sedan tidigare är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008, miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 samt arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001:2007.

SS-EN 1090-1 och CE-märkning berör i varierande grad alla aktörer i kedjan från produktion av grundmaterial till tillverkning och ytbehandling av bärande komponenter och byggsatser i stål som levereras till en byggarbetsplats och monteras in i ett byggnadsverk.

Nu kan våra kunder genom att köpa material från en certifierad stålgrossist, utföra exempelvis svets, kapning, borrning och annan bearbetning enligt eget certifikat samt ytbehandla hos Alucrom, visa komplett dokumentation för beställaren att "hela kedjan" är certifierad enligt SS-EN 1090-1 från inköp av material till ytbehandling.

Underleverantörer

Underleverantörer till Er som tillhandahåller komponenter som kräver ytterligare bearbetning före leverans till byggarbetsplatsen såsom ytbehandling (exempelvis blästring & målning), ansvarar för att de aktiviteter underleverantören utför inte påverkar stålets ursprungliga egenskaper negativt.

Underleverantören skall ingå i tillverkarens FPC (anläggningar & system för tillverkningskontroll), alternativt agera som tillverkare med ett eget FPC.

Detta innebär i praktiken två möjliga alternativ:

  • Ytbehandlaren certifierar sitt verksamhetssystem och sina anläggningar mot SS-EN 1090-1 och är därmed en del av systemet och ansvarar för de aktiviteter som ytbehandlingsföretaget utför. Ytbehandlingsföretaget kan därmed utfärda en komplett "prestandadeklaration" på sitt utförda arbete enligt kraven i SS-EN 1090-1. 
  • Om underleverantören inte är certifierad gäller:
    Stålbyggaren åker ut med rutiner och styr arbetet på plats hos underleverantören. Stålbyggarens certifieringsorgan utför återkommande & kontinuerliga kontroller hos underleverantören.

Vad är utförandeklass och vem bestämmer det?
Det finns fyra utförandeklasser (EXC 1-4) där 1 är den enklaste och 4 den mest avancerade. Det är konstruktören som bestämmer utförandeklass med hjälp av Eurocoder.

Utförandeklasserna ser ungefär ut som följande:
EXC 1: Skärmtak, räcken, djurstallar, carport (givet mindre än S 355)
EXC 2: Lager, kontor, hus
EXC 3: Dynamiskt påkända konstruktioner, broar, riktigt stora hus,
EXC 4 : Kärnkraft, stora arenor

Några viktiga datum att lägga på minnet:

  • 2011-05-02 Dimensionering mot eurokoderna börjar gälla. Dimensionering mot BKR (Boverkets Konstruktionsregler) och BSK 07 (Boverkets Handbok om Stålkonstruktioner) gäller inte längre. Utförandet skall vara i enlighet med SS-EN 1090-2.
  • 2014-07-01 Obligatorisk CE-märkning av alla komponenter. Tillverkare skall vara certifierade mot SS-EN 1090-1.

Vår erfarenhet – Din trygghet!

Rostskyddsmålning kräver kompetens!

För mer information kring Alucroms certifiering mot SS-EN 1090-1, vänligen kontakta:

Per Haddeland
Certifieringsansvarig
Tel: 010-470 73 08,
per.haddeland@midroc.se

Bengt Stewall
Marknadschef
Tel: 010-470 73 07
bengt.stewall@midroc.se

Vi är certifierade enligt EN 1090-1